Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού και Κατάλογος Φορέων


ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Η Θεματική Εβδομάδα (ΘΕ) αποσκοπεί:
•στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των προέφηβων και έφηβων μαθητών και μαθητριών του γυμνασίου με τρόπο στοχευμένο και σφαιρικό σε ζητήματα όπως η διατροφή, οι έμφυλες ταυτότητες και οι εθιστικές συμπεριφορές, ζητήματα που έχουν κρίσιμη σημασία κατά την αναπτυξιακή φάση που διέρχονται οι μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου,
•στην εγκαθίδρυση μιας θετικής σχέσης με τον εαυτό και με τους άλλους και στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε σχέση με το σώμα, το φύλο, και τις ευρύτερες διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να αποτελέσουν αφετηρία για διακρίσεις, αποκλεισμούς, εκφοβισμό και βία εντός και εκτός του σχολικού χώρου,
•στην καθολική πρόληψη - απευθύνεται στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, με στόχο την παροχή υποστήριξης, σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όχι μόνο στους μαθητές/τριες του σχολείου, αλλά και στους/στις εκπαιδευτικούς και στους γονείς


Το ΙΕΠ υποστηρίζει τη σχολική μονάδα με τον «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού». Το περιεχόμενο του φακέλου περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής εμβέλειας και εκπαιδευτικό υλικό τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών, είτε από εκπαιδευτικούς του σχολείου είτε από εκπροσώπους των φορέων που έχουν διαμορφώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα ή εκπαιδευτικό υλικό. Ο φάκελος περιλαμβάνει επίσης και ενδεικτική πρόταση αντιστοίχισης ενοτήτων από τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τάξεων του Γυμνασίου με επιμέρους θεματικές των βασικών αξόνων της Θεματικής Εβδομάδας, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού που θα επιλέξει να υλοποιήσει ανάλογες δράσεις στο μάθημά του.
Σημειώνεται ότι πέραν των συγκεκριμένων προτάσεων που περιλαμβάνονται στο «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού», το σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει και άλλο σχετικό υλικό όπως εκπαιδευτικό υλικό που έχει ενδεχομένως παραχθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει, υλικό φορέων που είναι ήδη διαθέσιμο στο αρχείο του σχολείου, ή άλλο υλικό που ενδεχομένως προτείνεται από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, τους Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, τους Σχολικούς Συμβούλους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, έχει διαμορφωθεί με ευθύνη του ΙΕΠ Κατάλογος Φορέων και Υπηρεσιών όπως κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων κ.ά. με τους οποίους μπορεί να αναπτύξει συνεργασία η σχολική μονάδα στο πλαίσιο υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας. Στον κατάλογο φορέων συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που έχουν διαμορφώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικό υλικό του Φακέλου Εκπαιδευτικού Υλικού ή άλλοι φορείς που κρίνεται ότι μπορούν να υποστηρίξουν το σχολείο ως προς την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων.
Ωστόσο, το σχολείο μπορεί να αναπτύξει συνεργασία και με φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στον προτεινόμενο Κατάλογο Φορέων αλλά κρίνεται ότι μπορεί να υποστηρίξουν το σχολείο σε τοπικό επίπεδο.

Σχόλια

Most popular post!

Romance scam: Αν κάτι μοιάζει πολύ καλό για να είναι αληθινό, μάλλον ΔΕΝ είναι....

Huge thanks and deep appreciation to the American Embassy in Athens, Greece

Το Ευρωβιογραφικό! Μια δράση στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018-19

Πρακτικά 4ο Συνέδριο ΙΑΚΕ τόμος Α ISBN: 978-618-83501-9-9

‘’Teaching multicultural classrooms’’ Εγκριση ΠΔΕ: 8360/07.08.2017

10ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολείο πρέσβης ΕΚ 2018-19